Exegesis & Hermeneutics

“Exegetical Fallacies” ~ Carson, D. A